Margiti e-portfoolio

Copyright © 2007 Margit Lindau
 


Juhendamine

Andes õpilastele iseseisvalt, paaris, rühmas tööd on õpetaja juhendaja ja suunaja rollis. Väga hea juhendamise korral saab õpilane uue teema omandamisel rakendada eelnevalt õpitut ning kogetut, olla koostööpartner õpetajale teema eesmärkide sõnastamisel, saab teha valikuid, saab uue teema omandamisel võimaluse korral kasutada erinevaid meeli. Õpetajate pädevusnõuetest saab lugeda järgmist:

Õppimise juhendamise valdkond ilmestab kõige selgemalt õpetaja rollimuutust, kus õpetaja on eelkõige suunaja ja toetaja, andes õpilastele võimaluse ise oma õppimist juhtida. Antud valdkond eeldab põhjalikke didaktika-alaseid teadmisi. Õppijatele ainet puudutava info jagamine teavitan õppijaid õppe sisust, eesmärkidest ja oodatavatest õpitulemustest ning hindamispõhimõtetest. Seosete välja toomine erinevate ainevaldkondade vahel toon välja seosed erinevate ainevaldkondade vahel Aine valdkonna seostamine keskkonnaga seostan ainevaldkonna teadmisi ümbritseva keskkonnaga, suunan teadmisi rakendama
Sobivate õppemeetodite ja -vormide kasutamine
kasutan õppe eesmärgile, õppijate eale ja võimetele sobivaid rühmapõhiseid ja individuaalseid õppemeetodeid ja -vorme Õppijate suunamine õppimise juhtimisele suunan õppijaid oma õppimist juhtima Õpilaste sotsiaalsete ja õpioskustega arvestamine arvestan õpilaste sotsiaalsete ja õpioskustega ning arendan uusi  Õppija isiksuse arengu toetamine toetan õppija isiksuse arengut, loovust, arendan teadmisi ja oskusi Õppijates kognitiivsete oskuste arendamine  arendan õppijates kõrgema astme kognitiivseid oskusi, õpetan õppijaid orienteeruma teabes ja meedias Õppe kohandamine erineva keeleoskuse ja kultuuritaustaga õppijatele
kohandan õpet ja õpikeskkonda erineva keeleoskuse ja kultuuritaustaga õppijatele 

Kuulakem lapsi ja olgem positiivsed!
 
Täna on 18 visitorssellel lehel
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=
margit.lindau@gmail.com